Mobil

0903 056 333

Mobil
Navštíviť obchod

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového e-shopu Bau-articel sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ).

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ má právo v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.