Mobil

0903 056 333

Mobil
Navštíviť obchod
  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a to www.bau-articel.sk. Nákup tovaru v zmysle obchodných podmienok môžu uskutočňovať tak fyzické, ako aj právnické osoby, za podmienok v nich uvedených. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť BAU-Articel, s.r.o., Bratislavska 535, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35919175, DIČ: 2021941196, IČ DPH: SK2021941196, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34760/B,  pričom táto spoločnosť je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.bau-articel.sk, e-mail:most@bauarticel.sk, tel.: 0903 056 333.
  1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
  2. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho, osobne alebo telefonicky.
  3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v čase, ktorý bol dohodnutý a uvedený v potvrdení o uzavretí zmluvy predávajúcim.
  1. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  3. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné 24 hodín pred dodaním tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.
  4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke. O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude klient informovaný telefonicky.
  6. Platba za tovar je možná iba v hotovosti na mieste dodania alebo na firme Bau-articel.
  7. Platba je možná iba v EUR.
  8. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je od 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Dodanie tovaru sa uskutočňuje  vozidlom predávajúceho a to nákladným vozidlom podľa tovaru a to v pracovné dni od Pondelku do Piatka, od 7:00 hod. do 16:00 hod., ak nie je dohodnuté zmluvnými stranami písomne inak. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 1.9 týchto Obchodných podmienok.
  9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci dodáva tovar len na miesta, na ktoré je možné sa dostať po spevnenej komunikácii a len v územnej pôsobnosti predávajúceho. V prípade, pokiaľ kupujúci bude trvať na dodaní tovaru na iné miesto, ako je spevnená komunikácia, preberá kupujúci na seba zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na majetku alebo vozidle dopravcu (napr. defekt, poškodenie vozidla). Kupujúci je rovnako v prípade zapadnutia vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady najneskôr do 1 hodiny odtiahnutie vozidla naspäť na spevnenú komunikáciu a prípadne aj vyčistenie komunikácie .
  1. Pred dodaním tovaru kontaktujeme zákazníka telefonicky v deň dodania.
  2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie.
  3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  4. Spolu s tovarom dodá predávajúci daňový doklad od tovaru